SEKRETESS OCH COOKIES

Avsikten med förordning (EU) 2016/679 är att garantera att behandlingen av ”personuppgifter” genomförs med respekt för grundläggande rättigheter och friheter samt fysiska personers värdighet, särskilt med hänsyn tagen till konfidentialitet och personlig identitet.

Nivi SPA., som bedriver hanterings- och indrivningsverksamhet åt privata företag och offentliga myndigheter, påpekar att det för att kunna genomföra sina uppdrag måste behandla de uppgifter som har erhållits:

 • genom att våra uppdragsgivare har lämnat ut dem
 • via kontakt- eller reklamationsformulär som fylls i spontant av de registrerade i deras egenskap av användare, potentiella kunder eller leverantörer
 • muntligen, direkt hos den registrerade eller via konsultation av offentliga register.
Vad gäller dessa uppgifter garanterar undertecknat bolag följande:
 • Behandlingen bygger på principerna om laglighet och korrekthet och utförs på ett sätt som fullt ut garanterar den registrerades rättigheter och konfidentialitet.
 • Behandlingen gäller personuppgifter som krävs för att bedriva hanterings- och indrivningsverksamhet i godo.
 • Behandlingen syftar till att genomföra en effektiv hantering av fordringarna som våra uppdragsgivare har gentemot den registrerade.
 • Efter att uppdraget har slutförts lagras den registrerades konfidentiella uppgifter endast för att vårt bolag ska kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter och vid behov kunna redogöra för sin verksamhet. När uppdraget har slutförts kommer ombuden under alla omständigheter inte längre att ha tillgång till eller tillåtelse att konsultera den registrerades uppgifter.
 • Uppgifterna behandlas med manuella medel och/eller IT-verktyg. Vårt bolag garanterar under alla omständigheter att varje skyddsåtgärd har iakttagits för deras säkerhet och konfidentialitet.
 • Vårt bolag förbehåller sig rätten att inhämta information genom tredje parter i enlighet med förordning (EU) 2016/679. Det är frivilligt att lämna personuppgifter för den registrerade. En eventuell vägran medför emellertid att vi inte inom ramen för vårt uppdrag kan göra upp i godo och att talan kan komma att väckas för att driva in fordran på rättslig väg.
 • Uppgifterna lagras och behandlas hos vårt bolag.
 • Uppgifterna kan lämnas ut till a) kunder/uppdragsgivare, b) eventuella offentliga myndigheter som efterfrågar dem eller till vilka information ska lämnas ut enligt specifika lagstadgade skyldigheter och c) bolag som tillhör samma företagskoncern.
 • Den registrerade kan enligt villkoren som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679 utöva följande rättigheter: – artikel 15 Den registrerades rätt till tillgång – artikel 16 Rätt till rättelse – artikel 17 Rätt till radering – artikel 18 Rätt till begränsning av behandling – artikel 20 Rätt till dataportabilitet – artiklarna 21 och 22 Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt beslutsfattande.

Det hänvisas till den fullständiga texten över ovannämnda bestämmelser på datatillsynsmannens webbplats www.garanteprivacy.it för att ta reda på om villkoren för att utöva ovannämnda rättigheter föreligger och hur de ska utövas.

Vi upplyser dig om att du enligt gällande bestämmelser kan klaga hos datatillsynsmannen om du anser att ovannämnda rättigheter har åsidosatts. Personuppgiftsansvarig för den registrerades uppgifter är borgenären och, vad gäller behandlingarna som har utförts efter uppdragets genomförande, undertecknat bolag. Dataskyddsombud är Francesco Paolucci som nås på e-postadressen: dpo@nivi.it. Den registrerade kan skriftligen be om mer information, inklusive referensuppgifter för eventuella personuppgiftsbiträden.

COOKIES:
En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar i webbläsaren i användarens dator. Vanligtvis innebär cookies att användarens preferenser sparas så att de inte behöver matas in igen senare. Webbläsaren sparar information och överför den till webbplatsens server när användaren besöker webbplatsen nästa gång. Vi använder tekniska cookies och profileringscookies, även från tredje parter, för att förbättra navigeringen på webbplatsen och användarupplevelsen:
 • __RequestVerificationToken: Det är en cookie som krävs för att webbplatsen ska fungera och tas bort automatiskt när varje navigeringssession avslutas.
 • ssupp.vid: Den krävs för att webbplatsens chattruta ska fungera korrekt. (6 månaders varaktighet) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: Det är en marknadsföringscookie som identifierar den sista sidan som besökaren har besökt. Den används för att chattrutan ska vara mer relevant. (6 månaders varaktighet) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
Användaren kan när som helst förhindra att cookies får tillgång till dennes dator eller mobilenhet genom att välja ”Inaktivera cookies” i webbläsarens inställningar (vi ber användaren att konsultera dokumentationen över sin webbläsare). Det finns information om hur installerade cookies blockeras eller tas bort om följande webbläsare används:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

Uppdatering 2022-03-07
Kom tillbaka
Vänta