OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBORY COOKIE

Cieľom nariadenia EÚ 2016/679 je zabezpečiť, aby sa spracúvanie "osobných údajov" vykonávalo pri dodržiavaní ľudských práv, základných slobôd a dôstojnosti fyzických osôb, s osobitným dôrazom na dôvernosť a osobnú identitu.

Nivi S.P.A., ktorá vykonáva činnosť správy a vymáhania pohľadávok v mene súkromných spoločností a orgánov verejnej správy, informuje, že na plnenie prijatých úloh je potrebné spracovať získané údaje:

 • prostredníctvom komunikácie od svojich klientov
 • prostredníctvom kontaktných formulárov alebo formulárov sťažností, ktoré spontánne vyplnili dotyčné osoby ako používatelia, potenciálni zákazníci alebo dodávatelia
 • ústne, priamo dotyčnej osobe alebo prostredníctvom nahliadnutia do verejných registrov.
S odkazom na tieto údaje podpísaná spoločnosť zaručuje, že:
 • spracúvanie je založené na zásadách zákonnosti a správnosti a vykonáva sa pri plnej ochrane práv a súkromia dotyčnej osoby;
 • spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na výkon činnosti mimosúdnej správy a vymáhania úverov;
 • spracúvanie je zamerané na účinnú správu úverových práv, ktoré si naši klienti uplatňujú voči dotyčnej osobe;
 • po skončení prijatej úlohy sa dôverné údaje príslušnej osoby uchovávajú výlučne preto, aby naša spoločnosť mohla správne plniť zákonné povinnosti a v prípade potreby podávať správy o vykonanej činnosti. V každom prípade sa po skončení úlohy údaje týkajúce sa príslušnej osoby odstránia z dostupnosti menovaných osôb, ktoré ich nesmú ďalej konzultovať;
 • údaje sa spracúvajú manuálne a/alebo elektronicky a naša spoločnosť v každom prípade zaručuje dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení na zabezpečenie ich bezpečnosti a dôvernosti;
 • bez ohľadu na právo našej spoločnosti získavať informácie prostredníctvom tretích strán, v súlade s ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/679 je poskytnutie údajov zo strany dotyčnej osoby dobrovoľné. Odmietnutie poskytnúť takéto informácie však bude mať za následok nesplnenie poverenia na nápravu a možné začatie súdneho konania zameraného na súdne vymáhanie dlhu;
 • údaje sa uchovávajú a spracúvajú v priestoroch našej spoločnosti;
 • údaje sa môžu poskytnúť: a) zákazníkom/klientom; b) všetkým orgánom verejnej moci, ktoré o to požiadajú alebo ktorým je potrebné poskytnúť informácie v súlade s osobitnými právnymi povinnosťami; c) spoločnostiam patriacim do tej istej obchodnej skupiny.
 • za podmienok stanovených v nariadení EÚ 2016/679 môže príslušná osoba uplatniť tieto práva: - článok 15: Právo na prístup k údajom príslušnej osoby; - článok 16: Právo na opravu; - článok 17: Právo na vymazanie; - článok 18: Právo na obmedzenie spracúvania; - článok 20: Právo na prenosnosť údajov; - článok 21 a článok 22: Právo namietať a automatizovaný rozhodovací proces týkajúci sa fyzických osôb.

Na účely overenia existencie podmienok a postupov uplatňovania uvedených práv si pozrite úplné znenie uvedených ustanovení, ktoré je k dispozícii na webovej stránke www.garanteprivacy.it Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).

Upozorňujeme, že ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva, platná legislatíva vám umožňuje podať sťažnosť u ručiteľa - Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP). Prevádzkovateľom údajov dotyčnej osoby je veriteľ a v súvislosti so spracúvaním vykonávaným po uzavretí mandátu podpísaná spoločnosť. Úradníkom pre ochranu údajov D.P.O. je Dr. Francesco Paolucci, ktorého môžete kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: dpo@nivi.it. O ďalšie informácie vrátane kontaktných dát všetkých spracovateľov údajov môže dotyčná osoba požiadať písomne.

COOKIES:
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita uloží do prehliadača v počítači používateľa. Súbory cookie zvyčajne umožňujú uloženie preferencií vyjadrených používateľom, aby ich nebolo potrebné neskôr znovu zadávať. Prehliadač tieto informácie uloží a odošle ich na server webovej lokality, keď používateľ túto webovú lokalitu opäť navštívi. Na zlepšenie navigácie na stránke a používateľských skúsenosti používame technické a profilovacie súbory cookie vrátane súborov cookie tretích strán:

 • __RequestVerificationToken: je súbor cookie potrebný na fungovanie webovej stránky, ktorý automaticky vyprší na konci každej relácie prehliadania.
 • ssupp.vid: potrebný pre správnu funkčnosť webového chat-boxu. (trvanie 6 mesiacov) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: je marketingový súbor cookie a identifikuje poslednú stránku, ktorú používateľ navštívil. Používa sa na zvýšenie relevantnosti funkcie chat-boxu.(trvanie 6 mesiacov) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
Súborom cookie môžete kedykoľvek zabrániť, aby sa cookies dostali do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, a to výberom možnosti "Zakázať súbory cookies" v nastaveniach vášho internetového browsera (pozrite si dokumentáciu vášho browsera). Informácie o tom, ako zablokovať alebo odstrániť nainštalované súbory cookies, nájdete v nasledujúcich browseroch:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

Aktualizácia z 07.03.2022
Späť
Čakajte, prosím