PRYWATNOŚĆ I PLIKI COOKIES

Celem Rozporządzenia UE 2016/679 jest zagwarantowanie, że przetwarzanie „danych osobowych” odbywa się w poszanowaniu praw, podstawowych wolności oraz godności osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem prywatności oraz tożsamości osobistej.

Spółka Nivi S.p.A., która wykonuje działania w zakresie zarządzania oraz windykacji wierzytelności w imieniu prywatnych przedsiębiorstwa oraz administracji publicznej, informuje, że w celu wykonania przydzielonych zadań niezbędne jest przetwarzanie danych uzyskanych:

 • za pośrednictwem wiadomości od swoich zleceniodawców;
 • za pośrednictwem formularzy kontaktowych i reklamacyjnych wypełnionych spontanicznie przez osoby, których dane dotyczą działających w charakterze użytkowników, potencjalnych klientów lub dostawców;
 • ustnie, bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub przez konsultację danych w rejestrach publicznych.
W zakresie tych danych, spółka, o której mowa zapewnia, że:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zasad legalności i rzetelności oraz z zachowaniem pełnej ochrony praw i poufności osoby, której dane dotyczą;
 • przedmiotem przetwarzania są dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania czynności związanych z zarządzaniem oraz pozasądową windykacją wierzytelności;
 • celem przetwarzania jest skuteczne zarządzanie wierzytelnościami naszych zleceniodawców w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą;
 • po zakończeniu powierzonego zadania dane poufne osoby, której dane dotyczą są przechowywane jedynie w celu umożliwienia naszej spółce prawidłowego wywiązania się z obowiązków przewidzianych przez prawo oraz, w razie potrzeby, sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonej działalności. We wszystkich przypadkach, po zakończeniu powierzonego zadania, dane dotyczące osoby, której dane dotyczą przestają być udostępniane osobom wykonującym zadania i nie mają oni możliwości ich przeglądania;
 • dane są przetwarzane ręcznie i/lub komputerowo i, we wszystkich przypadkach, nasza spółka zapewnia przestrzeganie wszelkich środków ostrożności w zakresie ich bezpieczeństwa i poufności;
 • Pozostaje bez uszczerbku dla naszej spółki prawo do pozyskiwania informacji za pośrednictwem osób trzecich zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679, a przekazanie danych przez osobę, której dane dotyczą ma charakter dobrowolny. Ewentualna odmowa przekazania takich danych będzie jednakże skutkować niemożliwością wykonania powierzonego nam pełnomocnictwa oraz może wiązać się ze wszczęciem postępowania sądowego w celu windykacji wierzytelności;
 • dane są przechowywane i przetwarzane w siedzibie naszej spółki;
 • dane mogą zostać przekazane: a) klientom/zleceniodawcom; b) Organom Publicznym, które wystąpiły z wnioskiem o ich przekazanie lub którym należy przekazać takie dane zgodnie z przepisami prawa; c) spółkom należącym do tej samej grupy przedsiębiorstwa.
 • zgodnie z warunkami przewidzianymi przez Rozporządzenie UE 2016/679 osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: - art. 15 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą; - art 16 Prawo do sprostowania danych; - art. 17 Prawo do usunięcia danych; - art. 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania; - art. 20 Prawo do przenoszenia danych - art. 21 i art. 22: Prawo do przenoszenia danych i Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

W celu sprawdzenia, czy istnieją warunki i procedury korzystania z praw, o których mowa powyżej, odsyła się do pełnego tekstu, w którym zawarte są cytowane przepisy, dostępnego na stronie internetowej www.garanteprivacy.it Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).

Informujemy, że w razie stwierdzenia przez Państwa naruszenia praw, o których mowa powyżej, obowiązujące przepisy umożliwiają Państwu złożenie skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). Administratorem danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest wierzyciel, a w zakresie przetwarzania danych mającego miejsce po zakończeniu pełnomocnictwa niżej podpisana spółka. Inspektorem ochrony danych I.O.D. jest dott. Francesco Paolucci, z którym można skontaktować się, pisząc na adres e-mail: dpo@nivi.it. O dalsze informacje, w tym o dane kontaktowe administratorów danych, osoba, której dane dotyczą, może wnieść na piśmie.

PLIKI COOKIES:
Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje w przeglądarce komputera użytkownika. Pliki cookie zazwyczaj umożliwiają zapisanie preferencji wyrażonych przez użytkownika, tak by nie trzeba było ich później wprowadzać ponownie. Przeglądarka zapisuje te informacje i przesyła je do serwera strony, gdy użytkownik ponownie odwiedzi daną stronę. Aby poprawić nawigację na stronie oraz doświadczenie użytkownika, wykorzystujemy techniczne i profilujące pliki cookie, w tym pliki cookie innych firm:

 • __RequestVerificationToken: to plik cookie niezbędny do funkcjonowania strony, który automatycznie wygasa po zakończeniu każdej sesji przeglądania.
 • ssupp.vid: niezbędne do poprawnego działania chat-boxu na stronie. (czas działania 6 miesięcy) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: to marketingowy plik cookie, który identyfikuje ostatnią stronę odwiedzoną przez odwiedzającego. Służy do tego, by funkcja chat-box była lepiej obsługiwana. (czas działania 6 miesięcy) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
W każdej chwili można uniemożliwić dostęp plików cookie do komputera lub urządzenia mobilnego, wybierając opcję „Wyłącz pliki cookie” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej (należy zapoznać się z dokumentacją przeglądarki). Istnieje możliwość zapoznania się z informacjami o tym, jak zablokować lub usunąć zainstalowane pliki cookie, używając następujących przeglądarek:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

Aktualizacja z 07.03.2022 r
Powrót
Poczekaj